(״תנאי השירות״)

 1. תנאים והגבלות כלליים של PIET-JAN VAN DEN KOMMER WWOO BV

  1. הגדרות

  בתנאים כלליים אלה,

  1.1 WWOO היא החברה הפרטית בע”מ Piet-Jan van den Kommer WWOO BV, רישום מסחרי מס. 52642291 עם משרדו הרשום ב-Stompetoren, כמו גם יורשיו המשפטיים תחת כותרת כללית או מיוחדת.

  1.2 הלקוח הוא כל אדם טבעי או משפטי מטעמו WWOO מספקת מוצרים ו/או מבצעת שירותים, להלן הן ביחד והן בנפרד המכונה ‘המוצרים’, או עם מי WWOO מתקשר בהסכם או עם מי WWOO דן או מנהל משא ומתן לכריתת הסכם.

  1.3 קבלן המשנה הוא כל אדם טבעי או משפטי שבוצעה לו עבודה במיקור חוץ שהוזמנה על ידי WWOO.

  1. יָשִׂימוּת

  2.1 תנאים והגבלות אלו מהווים חלק מכל ההסכמים וחלים על כל המעשים והפעולות המשפטיות (האחרות) שבין WWOO והלקוח, גם אם מעשים (משפטיים) אלה אינם אמורים להוביל או לא קשורים להסכם. תחולת כל תנאים כלליים של הלקוח נדחית במפורש על ידי WWOO.

  2.2 תנאים כלליים אלה נקבעו גם לטובת המנהל/ים של החברה הפרטית האמורה והעובדים עבורם. WWOO. כל המשימות מתקבלות ומבוצעות אך ורק על ידי WWOO, למעט סעיף 7:404 של הקוד האזרחי ההולנדי וסעיף 7:407 (2) לקוד האזרחי ההולנדי.

  1. הצעה, קבלה והסכמה

  3.1 הצעה או הצעת מחיר מ WWOO אינו מחייב ומשמש רק כהזמנה לביצוע הזמנה.

  3.2 WWOO רשאית לסרב או לא לבצע הזמנות ללא נימוק. להוכחת תוכן הצו והנחיות המעקב, הנהלת WWOO משמש כהוכחה מחייבת עבור הצדדים המעורבים.

  3.3 הסכם נכרת בהקדם WWOO מקבל הזמנה מהלקוח בכתב באמצעות אישור הזמנה או בביצוע ההזמנה. אם WWOO מבצעת כל עבודה לפי דרישה בטרם הושגה הסכמה מלאה על המחיר ותנאי התשלום עבור אותה ביצוע, על הלקוח לשלם WWOO לכך בהתאם לתעריפים החלים ב WWOO באותו זמן. ככל שהלקוח יקבל הצעה מ WWOO בחריגות בעלות משמעות מינורית, חריגות אלו אינן מהוות חלק מההסכם וההסכם נכרת בהתאם WWOOההצעה של.

  3.4 כל ההצהרות מאת WWOO נעשו בזהירות, אבל WWOO אינו יכול להבטיח שלא יתרחשו חריגות בעניין זה. דוגמאות, שרטוטים או דגמים המוצגים או מסופקים הם רק אינדיקציה למוצרים הנוגעים בדבר. סיום ההסכם יכול להתבצע רק במקרה של חריגות חמורות מהצהרותיו של WWOO או מהציורים או הדגמים.

  3.5 WWOO תנקוט בזהירות הראויה בעת התקשרות עם צדדים שלישיים ותתיעץ עם הלקוח ככל הניתן מראש בעת בחירת צדדים שלישיים אלו. כל אחריות של WWOO על חסרונות של צדדים שלישיים אלה אינו נכלל. אם WWOO מתקשרת עם צדדים שלישיים המתנים הגבלת אחריותם, סעיף כזה יתקבל על ידי WWOO מטעם הלקוח הרלוונטי של WWOO.

  1. תעריפים

  4.1 כל התעריפים של WWOO הם באירו וללא מס מחזור, אלא אם צוין אחרת. כל שינוי בגורמים המשפיעים על שיעורי WWOO, לרבות מחירי עלות, שערי חליפין והיטלים או מיסים, ניתן לגלגל ללקוח. רק אם הדבר יתקיים תוך שלושה חודשים לאחר קבלת ההזמנה על ידי WWOO ובתנאי שהלקוח יכול להפעיל את עילות הביטול כמפורט בסעיף 6:235 של הקוד האזרחי ההולנדי, הלקוח מוסמך לסיים את ההסכם.

  4.2 אם ההסכם נכרת בסכום קבוע, WWOO שומרת לעצמה את הזכות לבצע עבודה רבה יותר מהמצוין בהזמנה ולחייב את הלקוח בתעריפים לפי שעה הנהוגים עבור WWOO, ובלבד שפעולות אלו נחוצות לביצוע תקין של ההזמנה. אלא אם הדבר אינו אפשרי באופן סביר, יודיע ללקוח מראש בכתב על ביצוע פעולות נוספות אלו, ובמקרה זה עליו להודיע ​​בכתב תוך חמישה ימי עבודה כי אינו מסכים לפעולות הנוספות ולעלויות הנלוות לכך. אם הלקוח לא יעשה זאת, WWOO תהיה מוסמכת לבצע את העבודה הנוספת במלואה ולחייבה על הלקוח.

  1. תשלום

  5.1 תשלום על ידי הלקוח חייב להתבצע אל WWOO תוך 14 יום מתאריך החשבונית, ללא הנחה או ניכוי. בכל מקרה של ספק לגבי מידת האשראי של הלקוח, WWOO רשאית לדרוש תשלום מראש או מתן ערבות. אם לקוח לא יעשה זאת, WWOO רשאית להשעות או להפסיק את פעילותה בתוקף מיידי, מבלי לפגוע ב WWOOזכותו של תשלום עבודה שכבר בוצעה ופיצוי בגין נזקים. יש לשלם את חשבונית הפיקדון, חמישים אחוז משווי ההזמנה הכולל, כדי להתחיל בייצור המטבח.

  את יתרת התשלום לפי החשבונית, חמישים אחוז משווי ההזמנה הכולל, יש לשלם לפני ההתקנה.

  5.2 לאחר תום תקופת התשלום, חייב הלקוח, ללא הודעה נוספת על אי פירעון, ריבית של 1% לחודש קלנדרי. לאחר כל שנה קלנדרית, הסכום שעליו מחושבת הריבית גדל בריבית החייבת באותה שנה.

  5.3 אם הלקוח לא שילם את מלוא התשלום גם לאחר תום תקופת תשלום נוספת, עליו להחזיר WWOO עבור כל העלויות החוץ-משפטיות והשיפוטיות עם מינימום של 15% מהיתרה שישולמו על פי החשבונית. אם WWOO, מטעמי נוחות או אחרת, מעניק ללקוח דחייה לביצוע כל ביצוע, לתנאי התשלום החדש יהיה תמיד אופי קטלני.

  5.4 יש לשלם את חשבונית הפיקדון, חמישים אחוז משווי ההזמנה הכולל, לתחילת ייצור המטבח.

  את יתרת התשלום לפי החשבונית, חמישים אחוז משווי ההזמנה הכולל, יש לשלם לפני ההתקנה.

  1. קבלה לעבודה

  6.1 הלקוח מתחייב לכך WWOO יכולה לקבל גישה לכל הנתונים הדרושים בזמן טוב לביצוע העבודה המוסכמת, לרבות אך לא רק שרטוטים, חישובים, היתרים ופטורים, וכן גישה ללא הפרעה למקום בו אמורה להתבצע העבודה ואפשרות להשתמש בכל המתקנים הדרושים לרבות מים, חשמל, טלפון ו/או חיבור לאינטרנט, הכל על חשבון הלקוח.

  6.2 הלקוח מתחייב כי העבודה ו/או המשלוחים שיבוצעו על ידי הלקוח או צדדים שלישיים שאינם חלק מהעבודה שתבוצע על ידי הלקוח. WWOO בוצעו באופן שביצוע העבודה שהתקשרה על ידי WWOO אינו מפריע או מתעכב.

  1. מיקור חוץ של עבודה

  7.1 WWOO חופשי לבצע את העבודה על ידי קבלני משנה. קבלני משנה אלה חייבים לציית לחוקים ולתקנות החלים. אם לא יעשו זאת, הסנקציות ו/או הקנסות הנגזרות – גם אם אלו מוטלות ישירות על WWOO ו/או לקוחותיו – יהיו על חשבונו ובסיכוןו של קבלן המשנה הנוגע בדבר. על קבלן המשנה לשפות WWOO ולקוחותיה כנגד כל נזק בהקשר זה במובן זה שעל קבלן המשנה לשלם את הקנס/הנזקים הרלוונטיים או לפצות WWOO בגין הנזקים שנגרמו ל WWOO ו/או לקוחותיה הקשורים להפרת קבלן המשנה.

  1. תקופת האספקה

  8.1 תקופת האספקה ​​המפורטת על ידי WWOO מבוסס על הנסיבות החלות על WWOO במועד כריתת ההסכם וככל שהדבר תלוי בביצוע צדדים שלישיים, בנתונים שנמסרו ל WWOO על ידי אותם צדדים שלישיים. תקופת האספקה ​​ו/או תקופת הביצוע תילקח בחשבון על ידי WWOO ככל האפשר אך אינם מחייבים.

  8.2 התקופות האמורות מתחילות במועד בו אישור ההזמנה בכתב נחתם ע”י WWOO. במידה והלקוח נדרש למסור נתונים, התקופות מתחילות ביום WWOO מקבל את הנתונים, אך לא לפני התאריך שבו נחתם אישור ההזמנה בכתב.

  8.3 אם חריגה תקופה כלשהי, הלקוח אינו זכאי לפיצוי (נזק) בעניין זה. במקרה זה, הלקוח גם אינו רשאי לפרק או לסיים את ההסכם, אלא אם חרגה מהתקופה עד כדי כך שלא ניתן לצפות מהלקוח לקיים (החלק הרלוונטי) בהסכם. לאחר מכן, רשאי הלקוח, לאחר מתן הודעה על מחדל עם פרק זמן סביר נוסף לביצוע, לפרק או לסיים את ההסכם במכתב רשום, ובלבד רק ככל שהדבר נחוץ בהחלט. במקרה שייווצר המצב האמור בו מוצדק הפסקה (מלא או חלקי), כל פיצוי שחייב על ידי WWOO – ללא קשר אם הלקוח טוען לסיום או מימוש – מוגבל לפיצוי קבוע בגין נזקים בסך 50 אירו ליום מהתאריך בו WWOO נמצא כברירת מחדל.

  1. זכות שימור

  9.1 WWOO רשאית לשמור כל מה שקשור במישרין או בעקיפין להקצאה, לרבות מה שסופק ל WWOO על ידי או מטעמו של הלקוח וכן מה WWOO הפיקה במסגרת המשימה, עד לרגע בו מילא הלקוח את כל התחייבויותיו החוזיות והמשפטיות כלפי WWOO, מוגדל בכל ריבית ועלויות.

  1. כוח עליון

  10.1 אם WWOO אין ביכולתה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי הלקוח עקב ליקוי שאינו ניתן לייחס (“כוח עליון”), התחייבויות אלו יושעו למשך הכוח עליון. אם כוח העליון נמשך שלושה חודשים, עומדת לשני הצדדים הזכות לסיים את ההסכם בכתב כולו או חלקו.

  10.2 כוח עליון בגין WWOO פירושו כל נסיבות שאינן בשליטתה WWOO, אשר כתוצאה מכך קיום (החלק הרלוונטי של) התחייבותה כלפי הלקוח נמנעת, מתעכבת או הופכת ללא חסכונית או שבעקבותיה לא ניתן לצפות באופן סביר את מילוי התחייבויות אלו. WWOO. כוח עליון יכלול בכל מקרה כל עיכוב או הפרעה שנגרמו על ידי צוות עזר שנבחר על ידי או מטעם WWOO לביצוע עבודתו.

  1. סיכון לאחסון נתונים

  11.1 כל נזק או אובדן של נתונים של הלקוח המאוחסנים עם WWOO או צדדים שלישיים היא על חשבון הלקוח ובסיכוןו, אלא אם כן WWOO כשלה במופגן בחובתה לאחסן אותו בזהירות. WWOO רשאי לאחסן את הנתונים המופקדים באמצעות מערכות אוטומטיות.

  11.2 הסיכון לנזק ואובדן במהלך הובלה או משלוח הוא תמיד על חשבון הלקוח, ללא קשר למי או מטעמו מתבצעת ההובלה.

  11.3 WWOO משופה על ידי הלקוח מפני תביעות של צדדים שלישיים בעניין זה.

  1. קניין רוחני

  12.1 זכויות הקניין הרוחני של המוצרים אשר WWOO ייצר עבור הלקוח שייך WWOO אלא אם הוסכם במפורש אחרת בכתב. הדבר תקף גם למוצרים הבנויים על עיצוב עליו מוטלות זכויות הקניין הרוחני של הלקוח. WWOO מצהירה כי למיטב ידיעתה, המוצרים אינם מפרים זכויות קניין רוחני כלשהן של צדדים שלישיים בהולנד. למרות זאת, WWOO אינו יכול לשפות את הלקוח מפני הפרות אפשריות של זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים.

  12.2 אם WWOO מייצרת או מקבלת מוצרים המיוצרים בהזמנה ספציפית מהלקוח על בסיס עיצוב שאינו מקורו WWOO, הלקוח משפה WWOO בגין כל ההפרות הנוגעות לזכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים.

  12.3 הלקוח מתחייב שלא להפר (ולא לאפשר או לאפשר לצדדים שלישיים לעשות כן) את זכויות הקניין הרוחני של WWOO, או הספקים שלה, לגבי המוצרים, למשל על ידי שכפול, שינוי או שכפול של המוצרים.

  1. תלונות

  13.1 יש להפנות תלונות לגבי פגמים במוצר שנמסר WWOO בכתב תוך 8 ימים לאחר שניתן היה לגלות ליקויים אלו באופן סביר, או לפחות תוך 14 ימים לאחר סיום ההסכם.

  ללקוח אין זכות להתלונן אם לא עמד בהתחייבויותיו על פי ההסכם כלפי WWOO.

  13.2 אם התלונה היא בזמן, נכונה ומבוססת, WWOO יכול לתקן את הפגם, לספק את מה שסוכם במקור או לתת הנחה על ההסכם המקורי. על ידי מילוי אחד מהאמור לעיל תוך זמן סביר, WWOO משוחררת מהתחייבויותיה ואינה חייבת בכל פיצוי.

  1. שימור כותרת

  14.1 המוצרים המסופקים על ידי WWOO להישאר רכושו של WWOO עד לתשלום מלא על ידי הלקוח של תביעותיו של WWOO על פי הסכמים אלו או דומים וכן התביעות כלפי הלקוח עקב אי עמידה בהתחייבויות כאמור על פי ההסכמים האמורים לעיל, לרבות תביעות בגין קנסות, ריבית ועלויות.

  14.2 כל עוד המוצרים שנמסרו הם רכושה של WWOO, אסור ללקוח לשנותם בכל דרך שהיא, להרחיקם, לשעבדם או לאפשר שימוש צד שלישי בכל דרך שהיא.

  1. אחריות

  15.1 WWOO אינה אחראית לנזק ישיר או עקיף שנגרם ללקוח או לצדדים שלישיים, לרבות נזק תוצאתי. על הלקוח לשפות WWOO כנגד תביעות מצדדים שלישיים, מכל סיבה שהיא. הגבלת אחריות זו אינה חלה אם הנזק הוא תוצאה של כוונה או פזיזות מכוונת מצדו של WWOOההנהלה של.

  15.2 אחריותו של WWOO, מכל סיבה שהיא, מוגבלת בכל מקרה לסכום שהוא מקבל במקרה הרלוונטי ממבטחת החבות העסקית שלה או, אם לא ניתן לשלם על בסיס ביטוח: לסכום שווי החשבונית, ללא מע”מ. , של הצו הרלוונטי (החלקי) אליו מתייחסת החבות הנטענת במקסימום של 5,000 אירו.

  1. סיום

  16.1 WWOO רשאית לסיים את ההסכם (חוץ) שיפוטית באמצעות הצהרה בכתב – בנוסף למקרים הקבועים בחוק – אם הלקוח יאבד את רשותו החופשית של הכנסתו ונכסיו כולם/או חלקם, ללא קשר לסיבה לכך – על פי אמצעי משפטי כגון פשיטת רגל או אם הלקוח אינו במילוי התחייבות כלשהי על פי הצו והתנאים המצורפים לו. זה לא משפיע על הזכות של WWOO לתבוע פיצוי מלא מהלקוח.

  1. סעיף אי גיוס עובדים

  17.1 במהלך תקופת הסכם זה ושנתיים לאחר סיומו, הלקוח לא יעסיק עובדים או עובדי עזר של WWOO, אלא אם כן יש הסכמה מפורשת בכתב של WWOO, או בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, להפעיל אותם.

  17.2 בהקשר זה, עובדים/עובדי עזר מובנים כאנשים טבעיים ו/או משפטיים אשר עסקו בעבודה שבוצעה על ידי WWOO או שלוחותיה במהלך תקופת ההסכם עם הלקוח.

  1. החוק החל ובית המשפט המוסמך

  18.1 היחסים המשפטיים בין הצדדים כפופים לחוק ההולנדי. מחלוקות ייושבו באופן בלעדי על ידי בית המשפט ההולנדי. ככל שלא נקבע אחרת באופן חובה בכללי משפט לאומיים או בינלאומיים, לבית המשפט המחוזי נורד-הולנד, מיקום אלקמאר, יש סמכות שיפוט בלעדית לגבי כל המחלוקות בין הצדדים, אלא אם כן WWOO בוחר כצד מזמין או מבקש לבית המשפט המוסמך יחסית לפי החוק הרגולטורי החל.