Algemene Voorwaarden

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN van PIET-JAN VAN DEN KOMMER WWOO BV

  1. Definities

  In deze algemene voorwaarden,

  1.1 WWOO is de besloten vennootschap Piet-Jan van den Kommer WWOO BV, handelsregisternr. 52642291 statutair gevestigd te Stompetoren, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel.

  1.2 Opdrachtgever is iedere natuurlijke of rechtspersoon namens wie WWOO Producten levert en/of Diensten verricht, hierna zowel gezamenlijk als afzonderlijk te noemen de ‘Producten’, of met wie WWOO een Overeenkomst aangaat of met wie WWOO aan het bespreken of onderhandelen is over het sluiten van een Overeenkomst.

  1.3 Onderaannemer is iedere natuurlijke of rechtspersoon aan wie werkzaamheden zijn uitbesteed in opdracht van: WWOO.

  1. Toepasselijkheid

  2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen WWOO en de opdrachtgever, ook indien die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan ​​met, een overeenkomst. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen door WWOO.

  2.2 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurder(s) van genoemde BV en de personen werkzaam bij WWOO. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door WWOO, met uitzondering van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW.

  1. Aanbod, aanvaarding en overeenkomst

  3.1 Een aanbieding of offerte van WWOO is niet bindend en dient slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.

  3.2 WWOO is gerechtigd zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren of niet uit te voeren. Voor het bewijs van de inhoud van de bestelling en de vervolginstructies is de administratie van WWOO geldt als bindend bewijs voor de betrokken partijen.

  3.3 Een overeenkomst komt tot stand zodra: WWOO een opdracht van de opdrachtgever schriftelijk aanvaardt door middel van een opdrachtbevestiging of door uitvoering van de opdracht. Als WWOO op verzoek werkzaamheden verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingsvoorwaarden voor die prestatie, dient de opdrachtgever te betalen WWOO hiervoor volgens de tarieven die gelden bij WWOO in die tijd. Voor zover de opdrachtgever een aanbod van WWOO bij afwijkingen van ondergeschikte betekenis maken die afwijkingen geen deel uit van de overeenkomst en komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig: WWOO’s aanbod.

  3.4 Alle uitspraken van WWOO zijn met zorg gemaakt, maar WWOO kan niet garanderen dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten. Opzegging van de overeenkomst kan alleen plaatsvinden bij ernstige afwijkingen van de opgaven van WWOO of uit de tekeningen of modellen.

  3.5 WWOO zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk vooraf overleggen met de opdrachtgever. enige aansprakelijkheid van WWOO voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Als WWOO inschakelt met derden die een beperking van hun aansprakelijkheid bedingen, wordt een dergelijk beding aanvaard door: WWOO namens de betreffende opdrachtgever van WWOO.

  1. Tarieven

  4.1 Alle tarieven van WWOO zijn in Euro’s en exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld. Elke verandering in de factoren die van invloed zijn op de tarieven van WWOO, inclusief kostprijzen, wisselkoersen en heffingen of belastingen, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Alleen indien dit geschiedt binnen drie maanden na acceptatie van de bestelling door WWOO en mits de opdrachtgever de opzeggingsgronden als bedoeld in artikel 6:235 BW kan inroepen, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

  4.2 Indien de overeenkomst is aangegaan voor een vast bedrag, WWOO behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden te verrichten dan in de opdracht is vermeld en de opdrachtgever tegen de daarvoor gebruikelijke uurtarieven in rekening te brengen WWOO, mits deze werkzaamheden noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt de opdrachtgever vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld van het verrichten van deze meerwerkzaamheden, in welk geval hij binnen vijf werkdagen schriftelijk dient te melden dat hij niet akkoord gaat met de meerwerkzaamheden en bijbehorende kosten. Doet de opdrachtgever dit niet, WWOO gerechtigd het meerwerk volledig uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

  1. Betaling

  5.1 Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden aan: WWOO binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of inhouding. Bij twijfel over de kredietwaardigheid van de opdrachtgever, WWOO gerechtigd te verlangen dat vooruitbetaling dan wel zekerheidstelling wordt gesteld. Als een cliënt dit niet doet, WWOO is gerechtigd haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen, onverminderd het WWOOrecht op betaling van reeds verrichte werkzaamheden en schadevergoeding. De aanbetalingsfactuur, vijftig procent van de totale orderwaarde, moet betaald worden om met de productie van de keuken te beginnen.

  Het op basis van de factuur te betalen restant, vijftig procent van de totale orderwaarde, dient voor installatie te worden voldaan.

  5.2 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand. Na ieder kalenderjaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

  5.3 Indien de opdrachtgever ook na het verstrijken van een verdere betalingstermijn niet volledig heeft betaald, dient hij het volledige bedrag terug te betalen WWOO voor alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten met een minimum van 15% van het op basis van de factuur te betalen restant. Als WWOOde opdrachtgever al dan niet wegens clementie uitstel verleent tot het verrichten van enige prestatie, zal de nieuwe betalingstermijn steeds een fataal karakter hebben.

  5.4 De aanbetalingsfactuur, vijftig procent van de totale orderwaarde, dient te worden voldaan om te beginnen met de productie van de keuken.

  Het op basis van de factuur te betalen restant, vijftig procent van de totale orderwaarde, dient voor installatie te worden voldaan.

  1. Acceptatie van werk

  6.1 De opdrachtgever staat ervoor in dat: WWOO tijdig kan beschikken over alle voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden benodigde gegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot tekeningen, berekeningen, vergunningen en ontheffingen, alsmede onbelemmerde toegang tot de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd en de mogelijkheid om gebruik maken van alle benodigde voorzieningen, waaronder water, elektra, telefoon en/of internetaansluiting, dit alles voor rekening van de opdrachtgever.

  6.2 De opdrachtgever staat ervoor in dat de door de opdrachtgever of door derden te verrichten werkzaamheden en/of leveringen die niet tot de door WWOO zodanig zijn uitgevoerd dat de uitvoering van de opdracht van WWOO niet wordt gehinderd of vertraagd.

  1. Uitbesteding van werk

  7.1 WWOO staat vrij om de werkzaamheden door onderaannemers te laten uitvoeren. Deze onderaannemers dienen zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving. Doen zij dat niet, dan volgen de daaruit afgeleide sancties en/of boetes – ook als deze rechtstreeks aan . worden opgelegd WWOO en/of haar opdrachtgever(s) – komen geheel voor rekening en risico van de betreffende onderaannemer. De onderaannemer moet schadeloosstellen WWOO en haar opdrachtgevers tegen alle schade dienaangaande in die zin dat de onderaannemer de betreffende boete(s)/schade moet betalen of vergoeden WWOO voor de schade geleden door WWOO en/of haar klanten in verband met de overtreding van de onderaannemer.

  1. Bezorgingsperiode

  8.1 De door opgegeven levertijd WWOO is gebaseerd op de omstandigheden die van toepassing zijn op: WWOO ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en, voor zover afhankelijk van de prestaties van derden, van de aan haar verstrekte gegevens WWOO door die derden. De levertijd en/of uitvoeringstermijn wordt in acht genomen door: WWOO zoveel mogelijk, maar zijn niet bindend.

  8.2 Voornoemde termijnen gaan in op de datum waarop de schriftelijke opdrachtbevestiging is ondertekend door WWOO. Indien de opdrachtgever gegevens moet aanleveren, gaan de termijnen in op de dag WWOO de gegevens ontvangt, maar niet eerder dan de datum waarop de schriftelijke orderbevestiging is ondertekend.

  8.3 Bij overschrijding van enige termijn heeft de opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding ter zake. De opdrachtgever is in dat geval evenmin gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of te beëindigen, tenzij de termijn zodanig is overschreden dat van de opdrachtgever in redelijkheid niet gevergd kan worden (het betreffende deel van) de overeenkomst in stand te houden. De opdrachtgever is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling met een redelijke nadere nakomingstermijn, de overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden of te beëindigen, voor zover dit strikt noodzakelijk is. Indien zich voornoemde situatie voordoet waarin (gehele of gedeeltelijke) ontbinding gerechtvaardigd is, is de eventueel door WWOO – ongeacht of de opdrachtgever ontbinding of nakoming vordert – beperkt is tot een forfaitaire schadevergoeding van 50 euro per dag vanaf de datum waarop WWOO is standaard.

  1. Retentierecht

  9.1 WWOO is bevoegd alles onder zich te houden wat direct of indirect met de opdracht verband houdt, daaronder begrepen hetgeen aan haar is geleverd WWOO door of namens de opdrachtgever en wat WWOO in het kader van de opdracht heeft geproduceerd, tot het moment waarop de opdrachtgever aan al zijn contractuele en wettelijke verplichtingen jegens . heeft voldaan WWOO, vermeerderd met eventuele rente en kosten.

  1. Overmacht

  10.1 Als WWOO door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht. Indien de overmacht drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

  10.2 Overmacht met betrekking tot: WWOO betekent elke omstandigheid buiten de macht van WWOO, waardoor de nakoming van (het betreffende deel van) zijn verplichting jegens de opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch wordt gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd WWOO. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ​​iedere vertraging of hinder veroorzaakt door door of namens geselecteerde hulppersonen WWOO voor de uitvoering van zijn werk.

  1. Risico van opslag van gegevens

  11.1 Eventuele beschadiging of verlies van gegevens van de klant die zijn opgeslagen bij WWOO of derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij: WWOO aantoonbaar is tekortgeschoten in haar verplichting tot zorgvuldige opslag. WWOO mag de toevertrouwde gegevens opslaan met behulp van geautomatiseerde systemen.

  11.2 Het risico van beschadiging en vermissing tijdens transport of verzending is steeds voor rekening van de opdrachtgever, ongeacht door wie of namens wie het transport plaatsvindt.

  11.3 WWOO wordt door de opdrachtgever gevrijwaard voor aanspraken van derden ter zake.

  1. Intellectueel eigendom

  12.1 De intellectuele eigendomsrechten van de producten die: WWOO voor de opdrachtgever heeft vervaardigd behoren tot WWOO tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt ook voor producten die voortbouwen op een ontwerp waarop de intellectuele eigendomsrechten van de opdrachtgever rusten. WWOO verklaart dat de producten naar beste weten geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden in Nederland. Echter, WWOO kan de opdrachtgever niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

  12.2 Als WWOO vervaardigt of laat producten vervaardigen voor een specifieke opdracht van de opdrachtgever op basis van een ontwerp dat niet afkomstig is van WWOO, de opdrachtgever vrijwaart WWOO ter zake van alle inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

  12.3 De opdrachtgever staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden toe te staan ​​of in staat te stellen) de intellectuele eigendomsrechten van WWOO, of haar leveranciers, met betrekking tot de producten, bijvoorbeeld door de producten te dupliceren, aan te passen of te repliceren.

  1. Klachten

  13.1 Klachten met betrekking tot gebreken aan de geleverde goederen dienen te worden gemeld aan: WWOO schriftelijk binnen 8 dagen nadat deze gebreken redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt, althans binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst.

  De opdrachtgever heeft geen recht op reclame indien hij zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens . niet is nagekomen WWOO.

  13.2 Indien de klacht tijdig, juist en gegrond is, WWOO het gebrek kan herstellen, leveren wat oorspronkelijk is overeengekomen of korting geven op de oorspronkelijke overeenkomst. Door binnen een redelijke termijn aan een van de bovenstaande punten te voldoen, WWOO van haar verplichtingen gekweten is en geen schadevergoeding verschuldigd is.

  1. Eigendomsvoorbehoud

  14.1 De producten geleverd door WWOO blijven eigendom van WWOO tot volledige betaling door de opdrachtgever van de vorderingen van WWOO op grond van deze of soortgelijke overeenkomsten alsmede de vorderingen op de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van dergelijke verplichtingen uit hoofde van voornoemde overeenkomsten, waaronder vorderingen ter zake van boetes, rente en kosten.

  14.2 Zolang de geleverde producten eigendom zijn van: WWOOHet is de opdrachtgever niet toegestaan ​​deze op enigerlei wijze te wijzigen, te vervreemden, te bezwaren of op enigerlei wijze door een derde te laten gebruiken.

  1. Aansprakelijkheid

  15.1 WWOO is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van opdrachtgever of derden, gevolgschade daaronder begrepen. De klant moet schadeloosstellen WWOO tegen aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van WWOO’s bestuur.

  15.2 De aansprakelijkheid van WWOO, om welke reden dan ook, is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zij in het desbetreffende geval van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt of, indien geen uitkering op grond van verzekering kan plaatsvinden: tot het bedrag van de factuurwaarde exclusief btw , van de desbetreffende (deel)beschikking waarop de gestelde aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van 5,000 euro.

  1. Beëindiging

  16.1 WWOO is gerechtigd de overeenkomst buiten de door de wet bepaalde gevallen door middel van een schriftelijke verklaring (buiten)gerechtelijk te ontbinden indien de opdrachtgever de vrije beschikking over zijn inkomen en vermogen geheel/of gedeeltelijk verliest, ongeacht de reden waarom dit gebeurt – op grond van een wettelijke maatregel zoals faillissement of indien de opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige verplichting uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden. Dit doet geen afbreuk aan het recht van WWOO volledige schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen.

  1. Niet-wervingsbeding

  17.1 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst en twee jaar na beëindiging daarvan geen werknemers of hulppersonen van WWOO, tenzij er uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is van WWOO, of op enige andere manier, direct of indirect, aan het werk te zetten.

  17.2 Onder werknemers/hulpkrachten wordt in dit verband verstaan ​​natuurlijke en/of rechtspersonen die bij de werkzaamheden van WWOO of aan haar gelieerde ondernemingen gedurende de looptijd van de overeenkomst met de opdrachtgever.

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

  18.1 Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. Voor zover door (inter)nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, is bij uitsluiting de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar bevoegd van alle geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij WWOO kiest als dagvaarding of verzoekende partij voor de volgens het toepasselijke regelgevende recht relatief bevoegde rechter.